เปิดเรียน On Site วันแรกตามมาตรการ SandboxSafety Zone in school

🎈🚨🚨 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ATK สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน 100% ในการเปิดเรียน On Site วันแรกตามมาตรการ SandboxSafety Zone in school ของแผนกประถมศึกษา โดยคณะครูที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะ “การตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษาด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) ” อย่างถูกต้องและปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่งานพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้ว🎈🚨🚨

Message us