แนะนำคุณครูชาวต่างประเทศผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

💙โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ แนะนำคุณครูชาวต่างประเทศผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา จำนวน 10 ท่าน ให้กับนักเรียนได้รู้จักในกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อสร้างความคุ้นเคย และ สร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564💙

Message us