วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ “วันการศึกษาเอกชน”

👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫🌈🌈 การจัดการศึกษาเอกชน ในประเทศไทยมีมานานนับแต่สมัยลานนา กว่า ๖๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัด มุ่งให้อ่านออกเขียนได้ และมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นลำดับ และจากการที่เอกชนได้ดำเนินการจัดศึกษาเอกชน ควบคู่มากับการจัดการศึกษาของรัฐ ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเอกชน จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๑ และนับแต่นั้นมาก็ได้ถือเอาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันที่มีความหมายยิ่งของโรงเรียนเอกชน โดยเรียกวันนี้ว่า “วันการศึกษาเอกชน” การจัดการศึกษาเอกชนได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐได้เป็นอย่างมาก ในขณะที่ด้านคุณภาพนั้น นักเรียนเอกชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตลอดชีวิตโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของกลุ่มสาระต่างๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชนซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระให้กับรัฐอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในระดับต่างๆ ไปสู่โรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล (World Class) การทำให้เยาวชนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษานั้น นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว คุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่เด็กของเราจะต้องใฝ่ดี ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การมีความรู้ควบคู่กับความดี เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ หากสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ก็จะทำให้สามารถขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดการศึกษาที่หลากหลายแต่มีเอกภาพ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายพัฒนาคุณภาพพลเมืองยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการศึกษาของภาครัฐ ด้านการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปถึงอุดมศึกษา นับเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเอกชนเป็นอย่างยิ่ง 👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫🌈🌈

Message us