พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

 “ชัยพฤกษ์ ผลิใบ เกรียงไกร ธีรวรันธร”

Message us