ปฎิทินโรงเรียน ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565

ปฎิทินโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565

วันที่รายการกิจกรรม
วันที่ 21 มีนาคม 2565 เปิดภาคเรียนฤดูร้อนทุกระดับชั้น ช่วงที่ 1 เริ่มเรียนภาคฤดูร้อนในวันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 65-วันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 65
(***วันที่ 6 เม.ย. 65 วันจักรีโรเรียนไม่หยุดเรียนตามปกติ)
วันที่ 31 มีนาคม 2565รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 15.30-17.30 น.
สำหรับ นักเรียนระดับอนุบาลเท่านั้น
วันที่ 1 เมษายน 2565แจ้งผลการเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 เริ่มเวลา 09.00 น.
วัน 8 เมษายน 2565***รับเอกสารการจบการศึกษา ใบ ปพ.1,ปพ.2 รับด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน
ป.6,ม.3 และ ม.6 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ
***กิจกรรมรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 9-17 เมษายน 2565หยุดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
วันที่ 18 เมษายน 2565ช่วงที่ 2 เรียนภาคฤดูร้อนในวันจันทร์ที่ 18 เม.ย. 65-วันศุกร์ที่ 28 เม.ย 65
วันที่ 28 เมษายน 2565สอบวัดและประเมินผลความรู้ภาคฤดูร้อน ทุกระดับชั้น
วันที่ 1-30 เมษายน 2565จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ทุกระดับชั้น (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันที่ 29 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2565โรงเรียนหยุดเรียน (ปิดเทอม)
วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565จำหน่ายหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น

หมายเหตุ : ปฏิทินกำหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีปรับเหลี่ยนหรือแก้ไขจะมีการแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบต่อไป

School Calendar of Wachirawit Chiang Mai School: March-May 2022

DateActivities
21 March 2022Summer School for all grades (First Period)
 Monday 21 March – Friday 8 April 2022
 (***There will be a class on 6 April 2022: Chakri Memorial Day)
31 March 2022Get the Student Progress Report of Semester 2/2021
Pay tuition fee of semester 1/2022, Administration Building 2nd floor at 3.30 p.m.- 5.30 p.m. for Kindergarten
1 April 2022Get Online the Student Progress Report of Semester 2/2021
Pay tuition fee of semester 1/2022 at 09.00 a.m. For Primary 1-6 and Secondary 1-6
8 April 2022***Student grade 6, grade 9 and grade 12 get transcript and certificate by yourself at the Registration Department: Administration Building, 2nd floor at 9.00 a.m.- 12.00 p.m.
***Songkran Festival Activities of school
9-17 April 2022Break for Songkran Festival
18 April 2022Summer School for all grades (Second period)
Monday 18 April – Friday 28 April 2022
28 April 2022Summer examination all grades
1-30 April 2022Schedule of uniform selling for all grades
(We will be closed on weekends and public holidays)
29 April – 16 May 2022School break
9-12 May 2022Schedule of book selling for all grades
17 May 2022Frist day of school for all grades: Semester 1/2022

Remark: The school calendar may be subject to changes as appropriate. If there are any changes, we will inform you.

Message us