๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล

๙ มิถุนายน เนื่องใน #วันอานันทมหิดล อันเป็น #วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) แห่งราชวงศ์จักรี

ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ผู้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์ และการศึกษาไทย

Message us