การเรียนรู้ภาษาไทย บูรณาการวิชาคอมพิวเตอร์

การเรียนรู้ภาษาไทย บูรณาการวิชาคอมพิวเตอร์ในเนื้อหาทักษะการสืบค้นข้อมูล ในเนื้อหา สัปดาห์สุนทรภู่ ของนักเรียนชั้น ม.6/2

นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลโดยมีคุณครูคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

Message us