Mufti Day in July 2022

โรงเรียนวชิรวิทย์ จัดกิจกรรม Mufti Day in July 2022 : Mufti Day Wachirawit International Day

“ไม่ต้องขอ เราจัดให้” โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ แผนกอนุบาล และประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม Mufti Day in July 2022 : Mufti Day Wachirawit International Day ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ในธีม นานาชาติ โดยนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นการพัฒนาความรู้ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานศิลปะ รวมไปถึงการออกกำลังเพื่อวัดสมรรถภาพทางกาย โดยแบ่งกิจกรรม เป็น 6 ฐาน ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 : North America – Day of Dead 2. กิจกรรมที่ 2 : ทักษะการใช้ภาษาจีน Australia 3. กิจกรรมที่ 3 : Wildlife in South America Coloring 4. กิจกรรมที่ 4 : All about Africa 5. กิจกรรมที่ 5 : Explore Europe 6. กิจกรรมที่ 6 : Asia – Bingo & Jigsaw ซึ่งสร้างความสุข ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมหลากหลาย โดยได้รับเกียรติจากนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้ง

Message us