โครงการห้องเรียนพิเศษ CESP ( Chinese–English Special Program )

🌸🌷🌼 CESP-Chinese English Special Program 🌼🌷🌸 โครงการห้องเรียนพิเศษ CESP ( Chinese–English Special Program ) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนี้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่จะเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย อย่างเข้มข้นเทียบเท่ากับหลักสูตร EP และหลักสูตรนานาชาติ โดยเปิดรับสมัครทั้งนักเรียนชาวไทยและนักเรียนชาวต่างชาติ ( ที่มีเอกสารวีซ่าถูกต้องตามระเบียบที่ประเทศไทยกำหนดไว้ ) ที่มีความสนใจเข้าเรียน ซึ่งเมื่อนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วนักเรียนจะสามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย ( ไทย-สาหรับนักเรียนต่างชาติ ) ได้อย่างมีมาตรฐานผ่านคุณครูเจ้าของภาษา ( Native Speaker ) ในรายวิชา Math, Science, Social studies, English Chinese Thai และ English-Chinese-Thai Communication นักเรียนจะสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย ได้อย่างมั่นใจ มีความสุข และนาความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง เปิดโลกทัศน์แสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีเป้าหมายในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสอดคล้องและรองรับการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Message us