การฝึกเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธง การนำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณครู กิจกรรมคารวะธรรม

🌼อนุบาลของวชิรวิทย์ ได้รับการฝึกเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธง การนำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณครู กิจกรรมคารวะธรรม เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กๆมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อนๆ เด็กๆทุกระดับชั้น จะได้สลับกันฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีฝึกความมีระเบียบวินัย เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป และ คุณครูยายสิริกร ว่องตระกูล ที่ปรึกษา จะนำข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เด็กๆ อนุบาลควรจะรู้ ก้าวทันตามยุคสมัย การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น มาพูดคุย สอบถาม ตั้งคำถาม ทำความเข้าใจ เพื่อเป็นข้อคิดให้เด็กๆนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป🌼

Message us