กิจกรรมเขียนตามคำบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

🌈☀️นักเรียนแผนการเรียน CESP ระดับชั้นประถมศึกษาได้ทำกิจกรรมเขียนตามคำบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษในคาบเรียนโฮมรูม

เพื่อเสริมทักษะพัฒนาการในด้านต่างๆ ดังนี้

​1. การฝึกการฟังและการแยกแยะคำศัพท์หรือเสียงของพยัญชนะภาษาอังกฤษ

​2. การจดจำคำศัพท์ที่ได้ยินเพื่อสามารถนำไปเขียนลงในกระดาษให้ถูกต้อง

​3. การเขียนคำศัพท์ ซึ่งเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้ยิน รวมถึงบริหารกล้ามเนื้อ

​4. การนำเสนอผลงานหรือการท่องคำศัพท์ หน้าชั้นเรียน

ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น แต่ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

The primary students of the CESP department have been doing a vocabulary check activity in the homeroom class.

To enhance development skills in various fields as follows:

​1. Listening practice and distinguishing English words or sounds of consonants.

​2. Memorize the words heard so that they can be written on the paper correctly.

​3. Writing Vocabulary which is a review of what has been heard including hand muscle exercise.

​4. Presentation or reading vocabulary in front of the classroom.

This activity will help students to understand and remember more English vocabulary and can also be applied to study class and daily life as well.☀️🌈

Message us