รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรี เชียงใหม่ ประจำปี 2565

🎉🌈🏆โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรี เชียงใหม่ ประจำปี 2565 ดังนี้

🌺รางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 5 คน ได้แก่

1.ดร.ทนงศักดิ์ จันทบุรี

2.นาย วรวุฒิ ชัยเจริญ

3.ว่าที่ร้อยตรี วีรศักดิ์ ใจแปง

4.นาง มัทนา ธนะพงษ์

5.นางสาว บุญแพง พิมพากร

🌺รางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประเภทเยาวชน จำนวน 14 คน ได้แก่

1. นาย เดโชพณ พรหมวิชัย

2. นางสาว บุษยมาส จองเซ

3. นาย กุลภัทร ดำรงอุดมศักดิ์

4. นางสาว สิริพร ยอดคำ

5. นาย พุทธินีรัตน เจ้าแก้ว

6. นายณัฐดนัย ขันแก้วน่าน

7. นางสาวพรรดี พนมวัน ณ อยุธยา

8. นางสาว พงศกร ศุภากรสกุล

9. นางสาว ชนเดช แซ่หาญ

10. นาย สุรนันท์ พัฒนสุขกมล

11. นางสาว นัทธมน พึ่งพุ่ม

12. นาย ปาณสิน เหมือนแสง

13. นางสาว อาทิตยา แก้วนิล

14. นางสาวญาณี จันทร์หอม

🌺รางวัลใบประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนคนดีศรีเชียงใหม่ดีเด่น

นางวิภารัตน์ คมคาย

โดยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ หอประชุม VISION20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565🎉🌈🏆

Message us