โครงการศิลป์ศาสตร์แห่งการเรียนรู้วรรณคดีร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21

☀️🌈โครงการศิลป์ศาสตร์แห่งการเรียนรู้วรรณคดีร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบโดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา 2565 ร่วมกับกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ในโครงการมี 2 กิจกรรม ได้แก่

🌺กิจกรรมให้ความรู้ “วรรณคดีไทย” 🌺กิจกรรมผนังพูดได้

🌼วัตถุประสงค์ของโครงการ🌼

1.เพื่อใช้ทักษะด้านศิลปะและเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณคดีและภาษาต่างประเทศ

2.เพื่อบรูณาการศาสตร์และศิลป์แห่งการเรียนรู้สมัยใหม่

3.เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะ

4.เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ใหม่ในโรงเรียน

ระยะเวลาในการดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ บริเวณหลังอาคารแผนกอนุบาล – ประถมศึกษา โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่☀️🌈

Message us