การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning)

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในการปฏิรูปการศึกษาของไทย การเรียนรู้ชนิดนี้สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายคือ “สอนแต่น้อย ให้เรียนมาก ๆ” การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม” เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง” ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ คุณครูเป็นพี่เลี้ยงและเทรนเนอร์ แต่กิจกรรมที่นำมาใช้นี้ต้องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหานั้น ๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ้ำซากจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น คุณครูจึงเป็น “นักออกแบบกิจกรรม” มืออาชีพ ที่สามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม” ได้ทันที

Learning through activities (Activity-based Learning) In order to adhere to the principle that students create knowledge by themselves, “Child-Centered”, learning by doing, and practicing in order to learn and solve problems. Doing by Learning is therefore being used. seriously used in the education reform of Thailand. This kind of learning can be easily explained as “Teach less, learn more “. Learning by Doing uses “Activity” as the main teaching method”. In every step of the learning process. Its self-learning. Everyone in the group is a practitioner. Teachers are mentors and trainers but the applied activities must be effective in learning the content and be purposeful, fun, and interesting without the repetition of boredom. “Activity Designer” professional who can “visualize the activity” immediately

Message us