Active Shooter “หนี ซ่อน สู้”

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากร ในภาคเช้าเรื่อง Active Shooter “หนี ซ่อน สู้” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5

และในภาคบ่ายได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง และห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สยามเทรนนิ่งแอนด์เซอร์วิส เรื่อง “ตะโกน โยน ยื่น” และการช่วยเหลือผู้ป่วยจากที่สูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน มีความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไข หากตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอันอาจจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตนเองและผู้อื่น

ภาพทั้งหมด…

Message us