รางวัล “ครูดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566 จากสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ครูในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณค่า สร้างอนาคตของชาติต่อไป

Message us