รายละเอียดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา 1-6

รายละเอียดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา 1-6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ESP)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ESP)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ESP)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ESP)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ESP)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ESP)

Message us