พิธีมอบใบประกาศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้จัดงานพิธีมอบใบประกาศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและชื่นชมยินดีกับนักเรียน รวมถึงเป็นการให้โอวาทเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในการดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมของอนาคตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จต่อไป ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน และมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 5 อาคารอำนวยกา

Message us