นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะพหุปัญญาด้านดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระ

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะพหุปัญญาด้านดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระของชมรมดีเจโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ดังนี้

1.เด็กหญิงสุชาวดี การเก่ง

2.เด็กหญิงภูริชญา ยี่หว่า

3.นายกฤตธนัช ปัญโญใหญ่

4.เด็กหญิงกนกกร กาใจ

5.เด็กหญิงปวิตรา ทุมเมืองปัก

6.เด็กชายปรเมษฐ์ วาทะวุฒิ

7.เด็กหญิงจิรดา อัสดงพงพนา

8.เด็กหญิงเจสสิกา พรไพลิน วอชเทล

9.เด็กหญิงกัญธ์ศิริ วีระพัฒนโชติ

10.เด็กหญิงธีรัชยา โสภณรัตนากร

11.เด็กหญิงณัฐธิดา พรมเสน

Message us