We Care

เตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ English : สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนโดยครูชาวต่างชาติ Chinese : สนุกกับการเรียนรู้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน สอนโดยครูเจ้าของภาษา Activities : คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ เปียโน เทควันโด ฝึกทักษะสัมพันธ์ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก

center of excellence

เพิ่มเติมภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยคุณครูเจ้าของภาษา Native Speaker เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน การันตีได้ว่าเด็ก ๆ จะรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างแน่นอน

center of excellence

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาสู่ความเป็นสากล จัดกลุ่มนักเรียนตามความถนัด เพื่อพัฒนาความสามารถให้เต็มศักยกาพ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านความเป็นผู้นำ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

การเรียนการสอน | Learning plan

รับสมัครนักเรียนใหม่

ปฐมวัย

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

INFORMATION

รับสมัคร : 053851412-5 ext 114
ทะเบียน : 053851412-5 ext 121
สำนักงาน CESP: 053851419 or 053851412-5 ext 112

MY ACCOUNT

administrator