กิจกรรมการแข่งขัน NEW WAY NEW YOU, Robotics Experience by EasyKids Robotics ที่ Central Chiang Mai Airport ณ ลานกิจกรรม ชั้น G

🏆คว้ารางวัลที่ 1 เหรียญทอง🏆

🏆🏆วันที่ 5 มิถุนายน 2566

ทีมนักเรียนตัวแทนโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้แก่

1. ดช.ฐิติกรณ์ คำป่าง

2. ดช.ภูธนิก อินต๊ะสาร

3. นายรชต ไชยเครื่อง

4. นายภควัต สุขพระนพรัตน์

และครูที่ปรึกษา นางสาวทรรศน์มน ลำวุฒิ และนายชนัยชนม์ ก้อนทอง คว้ารางวัลที่ 1 เหรียญทองพร้อมรับเกียรติบัตรจาก EasyKids Robotics X NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) จากผู้เข้าแข่งขัน 20 ทีมทั่วภาคเหนือ ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน NEW WAY NEW YOU, Robotics Experience by EasyKids Robotics ที่ Central Chiang Mai Airport ณ ลานกิจกรรม ชั้น G จากการที่ท่านผู้บริหารได้สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพด้านหุ่นยนต์ และการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เน้นการลงมือทำ การทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กับสถาบันEasyKids Robotics 🏆🏆

Message us