รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนได้มีการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 ให้กับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่านข้อมูล SAR
Message us