เนื่องด้วย “สุนทรภู่” เกิดในวันที่ 26 มิถุนายน จึงกำหนดให้เป็น “วันสุนทรภู่”

เนื่องด้วย “สุนทรภู่” เกิดในวันที่ 26 มิถุนายน ดังนั้นวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี จึงกำหนดให้เป็น “วันสุนทรภู่” วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เล็งเห็นความสําคัญของ “วันสุนทรภู่” จึงจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อรำลึกและสดุดีสุนทรภู่รัตนกวีของไทย ซึ่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และเป็นการเผยแพร่เกียรติยศผลงานอันเป็นอมตะของท่าน โดยคุณครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจ ซาบซึ้งในบทกวี และแสดงออกในผลงานตามรูปแบบของท่านสุนทรภู่ โดยการจัดการแข่งขัน อาทิเช่น 1.การแข่งขันระบายสี 2.การแข่งขันคัดลายมือ 3.การประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 4.การประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ และ 5.การแข่งขันแฟนพันธ์ุแท้สุนทรภู่ ซึ่งการแข่งขันทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะให้​นักเรียนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน และ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ที่สำคัญนักเรียน จะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนต่อไป

Message us