หลักสูตรพิเศษ ESP

แผนการเรียนสำหรับ นักเรียน ระดับช้้น ประฐมวัย-อนุบาล 3, ป.1-ป.6 และ ม.1-3

หลักสูตร ESP เป็นการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ของ สพฐ. และเพิ่มรายวิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในยุคที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น

Message us