ระดับชั้นที่เปิดเรียน/รหัสเข้าชั้นเรียน

การเรียนออนไลน์ในช่วงวันที่ 8-30 กรกฏคม 64 นี้ ทางระบบเปิดใช้ รหัสเข้าชั้นเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรหัสเข้าชั้นเรียนได้ด้วยตัวเอง โดยแบ่งแยกตามชั้นเรียนดังนี้

ไปที่ Google Classroom

ระดับประถมศีกษาปีที่ 1-6
แผนการเรียนปกติ


Kindergarten CESP (K1,K2,K3)


ระดับประถมศีกษาปีที่ 1-6
แผนการเรียน CESP / ESP


ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6
ทุกแผนการเรียน


Message us