ระดับชั้นที่เปิดเรียน/รหัสเข้าชั้นเรียน

การเรียนออนไลน์ในช่วงวันที่ 2-31 สิงหาคม 64 นี้ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทางระบบเปิดใช้ รหัสเข้าชั้นเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรหัสเข้าชั้นเรียนได้ด้วยตัวเอง โดยแบ่งแยกตามชั้นเรียนดังนี้

ห้องเรียนออนไลน์ (Google Workspace for Education Fundamentals)

ระดับประถมศึกษา

แผนการเรียน CESP

Kindergarten
K.1, K.2, K.3 (CESP)

Garde 1-3 CESP

Click here

English Room G1-G3 CESP

แผนการเรียนปกติ และ ESP

เตรียมอนุบาล/อนุบาล 1-3 NP

ระดับประถม 1-3 NP

Click here

ระดับประถม 4-6 NP/ESP

ระดับมัธยมศึกษา

มัธยมต้น 1-3 ESP/NP

มัธยมปลาย 4-6

Message us