โครงการพิเศษ CESP

โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา CESP : Chinece English Special Pragram

ห้องเรียนพิเศษ3ภาษา(CHINESE  ENGLISH  THAI)ภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย Trilingual

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566


เปิดรับระดับต่อไปนี้

ชั้นอนุบาล1-3(K1-K3 อายุ3-5ขวบ)

ประถมศึกษาปีที่ 1-5 (6-10ขวบ)   

มัธยมศึกษาปีที่ 1(12ขวบ)

การเรียนภาษาอังกฤษ:สัปดาห์ละ18คาบเรียน  เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ การพูดสื่อสารเทียบเท่าเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเรียนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาฯลฯ  จัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานโดยใช้ Cambridge English ห้องเรียนจำกัดจำนวนนักเรียน เมื่อเรียนจบในระดับชั้นประถมศึกษาสามารถสอบ Cambridge Englishได้อย่างน้อยในระดับB1หรือสอบผ่านPET

การเรียนภาษาจีน:สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ อบรมทักษะและแนวคิดของนักเรียนด้วยภาษาแม่ ช่วยนักเรียนสร้างระบบความรู้ที่มั่นคง เพื่อเป็นฐานที่แข็งแกร่งแก่นักเรียน ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษไปเรียนวิชาอื่น ๆ ได้

การเรียนภาษาไทย:จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนไทยสามารถสอบผ่านO-net   นักเรียนจีนสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจําวัน

清迈华威学校

中、英、泰三语国际班(CESP:Chinese English Special Program)

培养国际化的三语人才

2023学年正式开始招生!

招收年级:幼儿园(K1-K3、3岁-5岁)

小学 (G1、6岁)

初中 (G7、12岁)

英文教育:每周18个课时,营造沉浸式英语学习环境,日常口语交际接近英语母语水平,能够用英语学习数学、科学、电脑、健康等学科知识,以剑桥教学体系为教学标准,母语外教、小班教学,小学毕业至少达到B1即剑桥英语PET水平。

中文教育:针对母语为中文的孩子,让孩子保持住中文的母语优势,通过母语训练孩子的逻辑思维能力,帮助孩子用母语构建扎实的知识体系,为后期将英语作为学术语言提供强有力的支持和保证。

泰文教育:完成泰国教育部的基础素质教育,泰国学生通过O-net全国考试;中国学生能够用泰语进行日常交流

Wachirawit School Chiang Mai

Chinese English Special Program

Our program is a Trilingual program providing teaching in Chinese, English and Thai languages.

Applications are open for the 2023 academic year

For all students of the following levels:

  • Kindergarten level: 1-3 (K1-K3) (Ages 3-5)
  • Primary school: Grade 1-5 (6-10 years old)
  • Secondary school: Grade 7 (12 years old)

English Learning: We provide 18 lessons per week studying with native English speakers to create a conductive learning environment. Our goals are to help develop students’ speaking skills equivalent to a native English speaker and be able to use English to study academic subjects such as mathematics, science, computer and, health. Our program provides basic Thai curriculum together with providing additional English following Common European Framework of Reference for Language. Upon completion of primary school, we will encourage all students to take part in Cambridge English test we will do our best to enable student to pass at least PET or B1.

Chinese Learning: For students who use Chinese as their mother tongue, we will train the students Chinese language skills and concepts to help them build a solid knowledge system which will provide a strong base for students to assist their study of English in other subjects. For students who learn Chinese as a foreign language, we aim to help develop their 4 skills in Chinese and be able to pass HSK 3.

Thai learning: We provide Thai language following the basic core curriculum from the Ministry of Education and we aim to help our students pass the national exam test.

Message us