โครงการพิเศษ CSP

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน(CSP:Chinese Special Program)

สร้างมาตรฐานการศึกษาไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทางด้านภาษาจีน เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับระดับต่อไปนี้ประถมศึกษาปีที่ 1(อายุ 6 ขวบ)  

              มัธยมศึกษาปีที่ 1(อายุ 12 ขวบ)

การเรียนภาษาจีนจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาจีนพร้อมกับวัฒนธรรมจีน  การพูดภาษาจีนใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว   เรียนรู้ลึกถึงประเทศจีนและการพัฒนาแนวโน้มของประเทศจีน เราจะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นักเรียนของเราสามารถสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาที่ประเทศจีนด้วยสอบวัดระดับภาษาจีน HSK4-6

การเรียนภาษาอังกฤษพัฒนาทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน  ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร

ได้อย่างคล่องแคล่ว  เมื่อเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถสอบCambridge  English ได้ถึงระดับB1

การเรียนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ผ่านการสอบO-NET、TCAS、GAT、PAT

ยีนดีต้อนรับนักเรียนสัญชาติไทยมาสมัครเรียนกับเรา

ติดต่อเบอร์โทร:053851419, 053851412-2 ต่อ 112

清迈华威学校

中文特色班(CSP:Chinese Special Program)

培养国际化的中文人才

2023学年正式开始招生!

招收年级:小学一年级(6岁)  初中一年级(12岁)

中文教育:语言教学与中华文化习得同步进行,日常口语无障碍交流,深入了解中国国情及发展形势,通过HSK4-6级考试,全力支持申请中国大学留学及奖学金。

英文教育:全面发展听说读写能力,用英文流利表达和交流,高中毕业后剑桥英文达到B1水平。

泰文教育:完成泰国教育部基础素质教育,通过O-NET、TCAS、GAT、PAT全国统考。

欢迎广大泰籍学生报考

电话:053851419,  053851412-2 转 112

Wachirawit School Chiang Mai

CSP: Chinese Special Program

Establishing Thai education standards to be equivalent to international standards, especially in Chinese language proficiency.

Applications are open for the 2023 academic year

For students of the following level:

  • Primary school 1 (age 6)
  • Secondary School 1 (age 12)

Chinese Learning: We aim to provide Chinese language skills and culture. We would like to help our students to communicate in Chinese fluently together with providing culture lessons about China and its trending developments. We will do our best to give our students the opportunity to take the scholarship exam to study in China with the HSK4-6 Chinese Language Proficiency Test.

English Learning: We aim to improve our students English through speaking, listening, reading and writing classes and be able to use English to communicate fluently. Upon completion of secondary school, our students will take the Cambridge English test and pass B1.

Thai Learning: We organise the course according to the basic Thai core curriculum, goals are to help students pass O-NET, TCAS, GAT – PAT exams.

We warmly welcome students to apply to study with us.

Message us